1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Taşınmaz Mala Yapılan Tecavüz ve Müdehalenin Önemi

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki 3091 Sayılı Kanuna Göre İdare Kurulu Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler;

Valilik veya Kaymakamlığa yapılan başvurular incelenir, bu kanun kapsamında mütalaa edildiğinde, iddianın olay mahallinde incelenmesi için 2 soruşturma memuru, gerekirse birde fen memuru görevlendirilir. Görevlendirilen memurlar tahkikat yapılacak günü,yeri ve saatini belirleyerek müşteki (davacı) ve mütecavize (davalı) en seri şekilde tebliğ eder.

Tebligattan sonra olay mahallinde tahkikat yapılır, belirtilen arazi, yol,bina ve gayrimenkul kimin zilyedliğinde ise Vali veya Kaymakamın vereceği kararla ona teslim edilir. Tüm bu işlemler 15 gün içersinde tamamlanır. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmaz. Müracaatlar bizzat kendisi veya kanuni yakını tarafından yapılır. Masraflar kaybeden tarafın üzerinde kalır.


Nüfus Müdürlüğü Hizmetleri

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

Nüfus Kayıt Örneği, kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir.

Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz. Düzeltmeler ancak onaylanmış olduğu takdirde kabul edilir. Düzenleme tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılmayan nüfus kayıt örneği geçerliliğini kayıp eder.

Yabancı ülkelerdeki yerel makamlara verilmek üzere istenen nüfus kaydı, Doğum, Ölüm ve Evlenme belgeleri örnekleri için bu amaçla basımı yaptırılmış veya bilgisayar ortamında hazırlanan çok dilde hazırlanmış formlar kullanılır.

Nüfus kayıt örneği yazılı olarak istenir. Yazı veya dilekçe de kayıt örneğinin istenmesinin nedeni ve ne amaç için kullanılacağının açıklanması gerekir. Yazılı bir isteğe dayanmaksızın kayıt örneği çıkarılıp verilmez.

Nüfus kayıt örneklerini kaydın sahipleri veya eşleri, çocukları, torunları ile annesi, babası, kardeşleri ve yeğenlerini kapsayan ikinci dereceye kadar civar hısımları ile vasi veya kayıt sahiplerinin resmi vekilleri istemeye ve almaya yetkilidir.


NÜFUS CÜZDANLARI

Nüfus cüzdanı, kişinin Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olduğunu ve Türk Nüfus Kütüklerine kayıtlı bulunduğunun kanıtlaması yanında, kişinin toplum içersinde ayırt edilmesini ve tanınmasını sağlayan kimlik bilgilerini de kapsayan, Devlet ile birey arasındaki vatandaşlık bağlarının simgeleyen resmi belgedir.

Nüfus cüzdanı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan hakların kullanılmasına ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin bütün iş ve işlemlere dayanak oluşturur.

Nüfus cüzdanları doğum, kayıp, yeniden, yenileme, değiştirme olmak üzere başvuru nedenlerine uygun olarak düzenlenir.

Doğum Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi :

Doğum bildirimi yapılan Nüfus Müdürlüğünce tutulan Doğum Tutanağına izafeten çocuk nüfus aile kütüğüne tescil edilir. Doğum Tutanağına dayanılarak düzenlenen nüfus cüzdanı bildirimi yapan anne veya babadan birine imza karşılığında verilir.

Kayıp, Yenileme ve Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi :

Kayıp olan, çalınan veya seri numarası okunamayan nüfus cüzdanının yerine verilecek yeni nüfus cüzdanı kayıptan, okunamayan, hasra uğrayan, yırtılan veya kullanılamaz hale gelen ancak seri ve numaraları okunabilen nüfus cüzdanının yerine verilecek yeni nüfus cüzdanı yenilemeden, 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılan nüfus cüzdanlarının yerine 15 yaşından sonra fotoğraflı nüfus cüzdanı talep edilmesi veya ad, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel durum yada medeni hal değişikliklerinde verilecek yeni nüfus cüzdanı değiştirme nedeniyle verilir.

Kayıp, Yenileme ve Değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı istenmesi durumunda mahalle veya köy muhtarlığından yada çalışılan resmi daire, kurum amirliği tarafından tasdik edilen 15 yaşından itibaren fotoğraf yapıştırılması zorunlu olan Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ile müracaat edilmesi halinde Nüfus Müdürlüğünce nüfus kayıtlarına dayanılarak nüfus cüzdanı düzenlenir. Belgeye ve nüfus cüzdanına yapıştırılacak fotoğrafların ikisinin de aynı olması ve kişinin en son halini gösterir yeni fotoğraf olması zorunludur. Fotokopi ve dijital fotoğraflar kabul edilmez.

Nüfus Cüzdanlarının Kimlere Verileceği :

Düzenlenen nüfus cüzdanının; 18 yaşını doldurmuş olanların kendilerine veya resmi vekiline, 18 yaşından küçüklerin ise ana, baba veya veli yada vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

Evlilik birliğinin Mahkeme kararı ile son bulması halinde ana veya babadan her biri ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanını alabilir.

Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise Mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişiye nüfus cüzdanı verilir.

Uluslararası Aile Cüzdanı :

Uluslararası Aile Cüzdanı evlenme akdi sırasında eşlere verilir. Daha sonra ise kayıptan veya değiştirmeden aile cüzdanı istenmesi halinde Muhtardan alınacak resimli Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi ile müracaat edilmesi halinde, evlenme akdi halen devam edenlere Nüfus Müdürlüğünce veya yurt dışında Konsolosluklarımızca Uluslararası Aile Cüzdanı düzenlenerek eşlerden birine veya resmi vekiline verilir.


DOĞUM İŞLEMLERİ

Doğum olayını baba veya ana doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuz gün içinde Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise altmış gün içinde Dış Temsilciliklerimize (Konsolosluklara) varsa doğuma ait resmi belge ve raporla, yoksa sözlü bildirimde bulunularak çocuğunu yazdırmak zorundadır. Baba veya ana yoksa, kısıtlı tutuklu ve hastalık nedeniyle bildirimde bulunamayacak durumda iseler veli veya vasi doğumu bildirmekle yükümlüdür. Bildirim sırasında çocuğun baba veya anasının nüfus cüzdanı yada aile cüzdanı ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekaletname ibraz edilmek suretiyle müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

Yurt içinde otuz gün, yurt dışında altmış günden sonra yapılan doğum bildirimleri mahallin en büyük mülki Amirinin emri ile yazılır. Ancak belirtilen süreden sonra yapılan bildirimlerde para cezası tayin edilir.

Evlilik içinde veya herhangi bir nedenle evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuklar babalarının nüfusa kayıtlı olduğu haneye baba soyadı ile yazılırlar.

Evlilik dışında veya evliliğin sona ermesinden itibaren 300 günden sonra doğan veya baba tarafından Mahkeme kararı ile ret edilen çocuk ; anasının bekarlık hanesine anasının soyadı ve onun bildireceği baba adı ile tescil edilir.

Evlilik dışında doğan babası tarafından tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar anasının bekarlık hanesine anasının bekarlık soyadı, tanıyan veya babalığına hükmedilen kişinin adı ile yazılır. Tanıma işlemi için müracaat Nüfus Müdürlüğüne veya Notere yapılır.

Altı yaşından büyük (72 ay +1 gün) 18 yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken doğuma ait resmi bir belge yok ise çocuğun yaşının tespit edilmesi için bildirim yapılan Nüfus Müdürlüğüne getirilmesi zorunludur.

Evlilik dışında doğan çocuğun ana ve babasının birbirileri ile evlenmesi halinde soy bağı kendiliğinden düzelir. Eşler evlilik dışında doğmuş ortak çocuklarını evlenme sırasında Evlendirme Memuruna yada evlendikten sonra yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıladığı yerdeki Nüfus Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.


EVLENME İŞLEMLERİ

1. Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak Hakim olağan üstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.

2. 18 yaşını doldurmuş Mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka kimsenin rızası ve iznine bağlı olmaksızın evlenebilir. Kadın isterse evlenme sırasında Evlendirme Memuruna, daha sonra ise Nüfus Müdürlüğüne yazılı başvurarak kocasının soyadı önünde kızlık soyadını da kullanabilir.

3. 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne ve babasının izni ile anne ve babası yok ise vasisinin izni ile evlenebilir. Ancak vasi izni ile evlenilmesi halinde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir.

4. Birbirileri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme Memurluğuna birlikte başvurmaları esastır.

5. Evlenmeye müracaat kadın ve erkek tarafından örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi ile yapılır”

6. Erkek veya kadından her birinin müracaatları sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermeleri zorunludur. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde Evlendirme Memuru müracaatı kabul etmez.

7. Kadın ve erkeğin Nüfus açısından evlenmesine engel bir hal bulunmadığını “Bekar” olduğunu gösterir Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt örneği almaları esastır. Sadece nüfus cüzdanına göre evlenme yapılmaz.

8. Birbirileriyle evlenecek erkek ve kadının resmi sağlık kuruluşlarından evlenmelerine engel bir hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Ocağı veya Hastaneden rapor almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu alınmadın evlenme işlemi yapılamaz.

9. Evlenecek erkek ve kadının en son halini gösterir 4 adet Kanunlara uygun kıyafet içinde çekilmiş fotoğraf getirmesi gerekmektedir.(Kadınların yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla baş örtülü fotoğrafları kabul edilir.)

10. Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararının kesinleşme tarihinden veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadının 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya Mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

11. Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, Mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

12. Akıl hastalarının evlenmesinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile anlaşılmadıkça evlenme yapılamaz.

13. Yabancıların evlenmesi Türk vatandaşlarının evlenmesine ilişkin hükümlere tabidir. Ancak evlenmek isteyen yabancı uyruklu kadın veya erkek kendi yetkili Merkezi Makamlarından veya kendi devletinin Türkiye’deki temsilciliği tarafından adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge evlenme ehliyet belgesi ile pasaportunun onaylı Türkçe tercümesini getirmesi gerekir.

14. Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve Devletimizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince üye Ülkelerce düzenlenmiş ve düzenleyen Makamın imza ve mührünü taşıyan Evlenme Ehliyet belgeleri başka bir işleme tabi tutulmaksızın işleme alınır.

15. Evlenmek isteyen yabancı uyruklu erkek veya kadın Türkçe okuma yazma bilmiyor ise nikah esnasında yanında yeminli tercüman bulunduracaktır.


Emniyet Müdürlüğü Hizmetleri
İLK KEZ SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

İlk kez sürücü belgesi alacak olanlar Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte Sürücü Kurslarına müracaat ederler. Sürücü kursunda görecekleri eğitim sonunda yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlar hangi sınıf sürücü belgesine müracaat etmişler ise karşılığı olan sürücü sertifikasını alarak Trafik Tescil kuruluşlarımıza müracaat ederek sertifikasını sürücü belgesine dönüştürürler. Bu sırada istenen belgeler şunlardır.

1- Öğrenim belgesi ( Diploma, Resmi dairede çalışıyor ise kurumundan görev belgesi tahsili belirtilecek)

2- Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka belgesi

3- Tam Teşekküllü sağlık kuruluşundan (Devlet Hastanesi, Sevgi Polikinliği, Hayat polikinliği) Heyet raporu Aslı.

4- Oturmuş Olduğu mıntıka muhtarlığından ikametgah belgesi

5- Kan gurubu belgesi

6- Nüfus Cüzdan sureti

7- T.C. Kimlik numarası

8- Sürücü kursuna müracaat formu.

9- Sürücü belge sertifika aslı.

10- Sürücü belge sınıfına göre Maliyeden Harç Makbuzu

11- Tescil Kuruluşunca yapılacak olan şahsa ait Genel bilgi toplama (Örnek-5) Fişi

12- Tescil kuruluşumuza müracaat formu

13- Sürücü belge dosyası

14- 2 Adet fotoğraf.

15- Sürücü belgesi alacak olan şahsın bizzat kendisinin bahse konu belgeler ile müracaatı alınır.


ZAYİİ SÜRÜCÜ BELGESİ TANZİMİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Belgenin kaybolduğuna dair Tescil kuruluşumuza istinaden yazılmış dilekçe.

2- Nüfus Cüzdanı aslı

3- 2 Adet fotoğraf

4- Tescil Kuruluşumuzca yapılacak genel bilgi toplama (Örnek 5 ) Fişi

5- Pol-Net bilgisayar sisteminden sürücü belge sorgulaması yapılır, yetkili memurca müracaatı alınır.

6- Belgesi tanzim edilerek sahibine teslim edilir.


DEFORME OLMUŞ (YIPRANMIŞ) SÜRÜCÜ BELGE DEĞİŞİMİ

1- Deforma olmuş sürücü .belge kartı.

2- Nüfus Cüzdan aslı

3- 2 Adet fotoğraf

4- Tescil kuruluşumuzca yapılacak bilgi toplama (Örnek 5 )fişi

5- Pol-Net bilgisayar sisteminden sürücü belge sorgulaması yapılır, yetkili memurca müracaatı alınır.

6- Belge tanzim edilerek sahibine teslim edilir.

NOT: Zayii ve Değişim işlemlerinde sürücü belgesi başka bir ilden alınmış ise belgenin verildiği il Tescil kuruluşunca yazışma yapılarak belge tanzimi yapılıp yapılmayacağına dair temiz yazısı istenir, gelecek olan cevaba göre belge tanzimi yapılır.


ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
YENİ KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1- Fatura (Aslı)

2- Teknik belge (Uygunluk belgesi (aslı)

3- Özel tüketim vergisi makbuzu (aslı)

4- Faturayı kesen bayiinin yetki belgesi

5- Yeni kayıt dosyası (Şoförler ve otomobilciler cemiyetinden alınacak)

6- Trafik ve Tescil belgesi (Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden alınacak)

7- Karayolları mali sorumluluk sigortası
DEVİR

1- Araca ait noter satış senedi

2- Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı

3- Karayolları mali sorumluluk sigortası

4- Eksoz emisyon ölçüm makbuzu

5- 3 adet TR-AF 1 formu

6- Trafik ve Tescil belgesi (Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden alınacak)

7- Araca ait eski Trafik ve Tescil Belgesi


NAKİL

1- Araca ait noter satış senedi

2- İlgili Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı

3- Karayolları mali sorumluluk sigortası

4- Eksoz emisyon ölçüm makbuzu

5- Nakil araçlar için dosya (Şoförler odasından alınacak)

6- Trafik ve Tescil belgesi (Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden alınacak)

7- Araca ait eski plaka ve Trafik Tescil belgeleri


HURDA

1- Araç sahibinin aracını hurdaya ayırmak için yazacağı dilekçe

2- 5 Adet TR-AF1 formu

3- Tescil belgesi (Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden alıncak)

4- Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı

5- Araca ait eski plaka ve Trafik Tescil belgeleri

6- Hurda işlemleri aracın bağlı olduğu Trafik Şube tarafından yapılır

7- Hurdaya ayrılan araç onarılırsa bile trafiğe çıkamaz.


TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMLERİ

1- Araç sahibinin aracını trafikten çekmek için vereceği dilekçe

2- 5 Adet TR-AF1 formu

3- Tescil belgesi (Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden alınacak)

4- Vergi dairesinden burcu yoktur yazısı

5- Araca ait eski plaka ve Trafik Tescil belgeleri


TRAFİKTEN ÇEKİLEN ARAÇLARIN

1- Aracın trafikten çekildiği tescil kuruluşuna araç sahibinin dilekçesi

2- 2 Adet TR-AF1 formu


2022 Sayılı Kanuna Göre Aylık Bağlanması

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki 2022 Sayılı Kanuna Göre İdare Kurulu Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler;

65 yaşını doldurmuş veya sakat olan Türk vatandaşlarının bu kanundan yararlanmak istemeleri halinde, ilçede ikamet edenler Malmüdürlüğüne, il merkezlerinde ikamet edenler Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne nüfus kağıtları ile birlikte baş vururlar. Buralardan alınan müracaatlar karar verilmek üzere İlçede Kaymakamlıklara İl merkezinde İdare Kurulu Müdürlüğüne gönderilir. İdare Kurullarında Muhtaçlığına karar verilen kişilerin dosyaları Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilip, aylık bağlanır.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Müracaat
YAPIM AŞAMASINDADIR...