1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KEBAN BELEDİYESİ BİRİMLERİ


Fen İşleri Müdürlüğü

Belediye tarafından planlanan her türlü yapım işlerini, belediyenin görev alanında olan yolların açılmasını, yapılmasını ve onarılmasını, ihale yolu ile veya kendi olanakları ile gerçekleştirir. Ayrıca belediye tarafından yapılan her türlü yıkım işi bu müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Belde sınırları içerisindeki yerleşim yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlar; parkların, yeşil alanların ve çocuk oyun alanlarının yapım ve bakım hizmetlerine yerine getirir. Belediye sınırları içerisindeki sokak, cadde ve bulvarların temizliği ve kentliler tarafından üretilen katı atıkların toplanarak çöp yerlerine taşınması işlemini yapar.

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir. Belediyemize yapılan tüm yazılı başvurular, (Vatandaştan gelen dilekçe, kurumlardan gelen – giden resmi evraklar kontrollü bir şekilde teslim alınıp, ilgili birimlere sevk edilmesi) Yazı işleri kayıt bölümünde gerçekleşmektedir. İşçi ve memur personelin işe alımından emekli oluncaya kadar, özlük haklarına ilişkin tüm işlemlerini yürütür.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye ile ilgili tüm ödemeleri ve muhasebe kayıtlarının düzenlemesini yapar.

Belediyeye ait vergi, resim, harç ve muhtelif para cezaları, harcamalara katılma payı ve işgal niteliğindeki her türlü alacaklarını kapsayan işlemlerin takip ve tahsili işlerini yürütür.

Belediyenin satın alma işlerine yönelik piyasa araştırması yapar ve belediyenin birimlerinden gelen satın alma taleplerine piyasadan teklif alarak encümene sunar.

Zabıta Amirliği

Belde ve belde halkının düzen, sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlüdür.

Belediye sınırları içerisindeki yeni açılan işyerlerine ilişkin sınıf tespitinin yapılarak, işyeri açma, çalışma ruhsatını ve faaliyet konuları uygun olan işyerlerine tatil günleri çalışma ruhsatı verilir. Belediyenin yetki alanındaki işyerlerinde Tüketiciyi Koruma Yasası'na göre etiket ve fiyat denetimleri yapar.

İtfaiye Amirliği

Belediye itfaiye ekibi her türlü yangın, dogal afet, sel gibi durumlarda vatandaşa yardımcı ve kontrol düzenlemesini yapar.

 

Etik Komisyonu

5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında Etik Komisyonları oluşturulmuştur. Belediyemiz etik komisyonu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ETİK KOMİSYON ÜYLELERİ

1 FETHİYE ATLI BELEDİYE BAŞKANI BAŞKAN
2 LEVENT DEMİR YAZI İŞLERİ MÜD. V. ÜYE
3 MUSTAFA TURAN MALİ HİZ. MÜD. V. ÜYE
4 NURİ ERDOĞAN ZABITA KOMİSERİ ÜYE